Pieniądze
Źródło: Obraz Alexas_Fotos z Pixabay

Zwroty za odwołane wakacje coraz bliżej...

18 Października 2020

Zadaniem powstałego funduszu zwrotów jest wypłata środków dla klientów z anulowanych wyjazdów, spowodowanych wybuchem epidemii koronowirusa.

Aby Klienci mogli otrzymać zwroty wpłaconych środków za nieodbyte wakacje do funduszu muszą wpłynąć dwa wnioski, jeden złożony przez organizatora i drugi złożony przez Klienta.

Prawidłowe wypełnienie wniosków jest konieczne, gdyż o udzieleniu wypłat decydować ma kolejność złożonych kompletnych dokumentów i pozytywna weryfikacja spójności tych wniosków. Na zwroty zostało zarezerwowane 300 mln zł zgodnie z informacją zawartą w uzasadnieniu ustawy dotyczącej powstania Funduszu Zwrotów.

Wniosek składany przez organizatora powinien zawierać:

 • numer rezerwacji, umowy,
 • termin zawarcia umowy,
 • termin imprezy turystycznej,
 • liczbę osób podróżnych,
 • całkowitą cenę usługi turystycznej,
 • miejsce wykonania umowy,
 • rodzaj środka transportu,
 • terminy i wysokość dokonanych wpłat,
 • termin zwrotu wpłat podróżnemu,
 • jeżeli zwrot został dokonany.

Dodatkowo ustawa wymaga od organizatora podania dodatkowych danych:

 • imiona i nazwiska podróżnych,
 • numer Pesel,
 • numer NIP w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne,
 • datę powiadomienia przez podróżnego o odstąpieniu od umowy lub datę powiadomienia o rozwiązaniu umowy przez organizatora,
 • kwotę należną do zwrotu,
 • numer rachunku bankowego na jaki ma być dokonany przelew,
 • informację o agencie rozliczeniowym zapewniającym obsługę płatności na rzecz organizatora turystyki za pośrednictwem kart płatniczej lub telefonu,
 • numer rachunku bankowego na jaki została dokonana wpłata

Dodatkowo organizator konicznie musi złożyć :

 • oświadczenie stwierdzające odstąpienie od umowy w trybie art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 24.11.2017 lub rozwiązanie umowy z podróżnym w trybie art. 47 ust. 5 pkt 2 tej ustawy, gdzie rozwiązanie to pozostaje w bezpośrednim wniosku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2,
 • oświadczenie, że nie dokonał zwrotu wpłat na rzecz klienta,
 • oświadczenie, że nie wręczył klientowi Vouchera,
 • oświadczenie, że zobowiązuje się do zwrotu wypłaty na zasadach określonych w ustawie.

Wniosek składany przez klienta jest dostępny online do uzupełnienia po zalogowaniu się na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Klienci w swoim wniosku podają informacje identyczne jak organizator jednak dodatkowo należy uzupełnić:

 • wysokość wpłaconych kwot,
 • daty wpłaty,
 • numer kart płatniczej z której została dokonana wpłata,
 • numer telefonu, z którego została dokonana wpłata o ile dotyczy to klienta.

Tylko prawidłowo wypełnione i złożone dwa wnioski mogą skutecznie zakończyć procedurę weryfikacji i uzyskać wypłatę „zamrożonych” pieniędzy z funduszu zwrotów. Weryfikacja wniosków nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania drugiego wniosku, oraz po potwierdzeniu zgodności dwóch wniosków. W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego termin może ulec przedłużeniu nawet do 4 miesięcy od dnia kiedy wpłynął do funduszu późniejszy wniosek.

Po pozytywnej analizie wniosków wyplata dla klienta może nastąpić w terminie 14 dni, jednak nie wcześniej niż po dokonaniu wpłaty 10% łącznej kwoty, która ma być wypłacona Klientom. W obecnych okolicznościach wpłata tej kwoty przez organizatorów może być bardzo trudna, gdyż od kilku miesięcy organizatorzy nie mogą prowadzić normalnie swojej działalności zarobkowej.

Ważne jest aby złożyć wniosek jak najszybciej, aby dokumentacja była gotowa do weryfikacji. Następnie pozostaje już tylko czekać na zakończenie całej procedury.

Następny artykuł