Regulamin serwisu internetowego projektwypoczynek.pl

Regulamin korzystania i komentowania w serwisie: PROJEKTWYPOCZYNEK.PL

Postanowienia ogólne
1.   Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu internetowego www.projektwypoczynek.pl
2.   Postanowienia Regulaminu oraz ewentualnych umów, aneksów, załączników, będących jego integralnymi częściami wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem Serwisu.

Definicje:

Regulamin - niniejszy regulamin 
Administrator serwisu– podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest Galeria Podróży Anna Koc prowadząca działalność pod adresem CH Atrium ul. Rabsztyńska 2 Olkusz 32-300. NIP 637 193 48 23; REGON 120237290
Skrzynka e-mail – elektroniczna skrzynka pocztowa charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać, przechowywać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej;
Użytkownicy: osoba fizyczna powyżej 12 roku życia korzystająca z serwisu.

Usługi Serwisu:

1. Przeglądanie treści sewrwisu oraz jej poszczególne usługi, mogą być dostępne dla każdego użytkownika Internetu.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Portalu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Administratorem lub głównymi partnerami Administratora


Reklamacje:

  1. Zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu mogą być zgłaszane Administratorowi za pośrednictwem poczty emial, wysyłając wiadomość na adres: redakcja@projektwypoczynek.pl

 

Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność
W zakresie dopuszczalnym przez prawo wyłączona zostaje odpowiedzialność Administratora za:

-wszelkie szkody wynikłe ze sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu, o ile takie działania Użytkowników nie stanowią normalnego korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem;
- szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej;

Wszelkie uwagi, pytania, informacje odnośnie Portalu mogą być kierowane do Administratora pod adres e-mail redakcja@projektwypoczynek.pl  lub pocztą tradycyjną na adres: Galeria Podróży z siedzibą CH Atrium ul. Rabsztyńska 2, Olkusz 32-300.