coins-948603_1920
Źródło: Obraz Steve Buissinne z Pixabay

Gwarancje ubezpieczeniowe biur podróży.

17 Września 2020

Zgodnie z ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, każdy organizator ma obowiązek zabezpieczenia klientów na wypadek swojej niewypłacalności.

Może to zrobić na kilka sposobów, min. poprzez uzyskanie gwarancji ubezpieczeniowej, gwarancji bankowej czy też ubezpieczenia na rzecz klientów. Najpopularniejszą, najbardziej popularną metodą jest wystawienie tej pierwszej.

Przedsiębiorca, prowadząc biuro podróży w zakresie organizatora turystyki oraz przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych, ma obowiązek zapewnić podróżnym na wypadek swojej niewypłacalności (źródło: gov.pl):

  1. pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu do kraju,
  2. zwrot wpłat za imprezę turystyczną lub każdą zapłaconą usługę przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych, jeśli nie odbyła się (albo nie odbędzie się) ona z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych lub osób, które działają w ich imieniu,
  3. zwrot wpłaty za tą część imprezy turystycznej lub za każdą opłaconą usługę, która nie została lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych, lub osób, które działają w ich imieniu.

Suma na jaką opiewa gwarancja ubezpieczeniowa, uzależniona jest od wielu czynników min. obrotów organizatora, zakresu jego działalności, wysokości i terminu przyjmowanych zaliczek. Ważne jest, aby wykupując wycieczkę czy to w biurze podróży czy przez Internet, sprawdzić czy dany organizator posiada ważną gwarancję i na jaką sumę.

Jak to wygląda w praktyce

W razie niewypłacalności biura, klient zgłasza się do ubezpieczyciela z wnioskiem o zwrot wpłaconych środków na poczet niezrealizowanego wyjazdu, wcześniejszego przymusowego powrotu do kraju czy przymusowego przerwania odbywającego się właśnie urlopu. Dyspozycję uruchomienia gwarancji wydaje właściwy ze względu na siedzibę biura marszałek wojewódzki i to on jest uprawniony do dochodzenia od ubezpieczyciela zwrotu powyższych wpłat.

Z reguły Urząd Marszałkowski udostępnia specjalnie dedykowany ku temu formularz. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię umowy z biurem podróży i potwierdzenie wpłaty za imprezę turystyczną. Na zgłaszanie roszczeń klient ma 365 dni od daty zakończenia obowiązywania gwarancji ubezpieczeniowej. Dopiero po tym terminie poszkodowanym klientom będą wypłacane pieniądze.

TUI Poland z najwyższą gwarancją ubezpieczeniową na rynku

Przynależność do międzynarodowego koncernu turystycznego TUI Group zapewniła kolejny rok z rzędu klientom TUI Poland ochronę najwyższą gwarancją podróżną na polskim rynku. Czas obowiązywania gwarancji: do 30 czerwca 2021 r. Suma gwarancyjna: 150.000.000 zł.

Biuro podróży Itaka uzyskało na kolejny rok obowiązkową gwarancję – opiewającą na 96.000.000 złotych. Gwarancję wystawiła firma ubezpieczeniowa ERGO, z którą touroperator współpracuje od lat. Gwarancja będzie obowiązywała od 16 września tego roku do 15 września 2021 r.

Spółka Rainbow Tours S.A. zawarła nową Gwarancję Ubezpieczeniową wystawioną przez TU Europa S.A. Łączna suma gwarancji, która zabezpiecza spłatę roszczeń powstałych z umów o świadczenie usług turystycznych zawartych przez Rainbow Tours S.A. wynosi 60.000.000 zł i obowiązuje od dnia 17.09.2020 do 16.09.2021 r.

Biuro podróży Grecos również odnowiło gwarancję ubezpieczeniową. Opiewa ona na 25.000.000 zł i będzie obowiązywać od 17 września 2020 r. do 16 września 2021 r.

Trzymamy zatem kciuki za bezpieczny sezon 2020/2021!

Następny artykuł